?

Log in

No account? Create an account
Futurama в Україні [entries|archive|friends|userinfo]
Futurama в Україні

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Завтра прем’єра сьомого сезону! [Jun. 23rd, 2010|11:18 am]
Futurama в Україні
ua_futurama
[ponedilok]
Ще одна, трохи розширена, нарізка від централу (ще й в добрій якості):


linkReply

Comments:
[User Picture]From: die_bitches_die
2010-06-23 08:58 am (UTC)
сезон шестой. алсо на рутрекере уже можно скачать первые 2 серии.
(Reply) (Thread)
From: ponedilok
2010-06-23 10:10 am (UTC)
>сезон шестой.
Залежить від способу підрахунку. На GotFuturama рахують повнометражки окремим сезоном, і я з ними згідний.

>на рутрекере уже можно скачать первые 2 серии.
Бачив, але походження ніфіга не зрозуміле.
(Reply) (Parent) (Thread)